نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فقه سیاسی دانشگاهشهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یافته های تحقیق حاکی از آن است که آیت الله بهشتی معتقد به نظامی با عنوان امت و امامت بوده است که رهبری آن در عصر حضور بر عهده معصوم و در عصر غیبت بر عهده ولی فقیه می‌باشد. ولی فقیه در عصر غیبت باید علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در نصوص شرعی، مورد قبول و پذیرش امت نیز قرار‌گیرد. بهترین شیوه انتخاب رهبر یا همان ولی فقیه در عصر غیبت از دیدگاه آیت الله بهشتی، انتخابات دو درجه ای است، به گونه‌ای که برای احراز صفاتی چون فقاهت و عدالت که مشترک بین شرایط مرجع تقلید و ولی فقیه است، می‌توان به شیوه انتخاب مرجع تقلید در رساله های عملیه، مراجعه کرد اما برای احراز توانایی مدیریت، شجاعت، تدبیر و آگاهی از شرایط زمانه، نیاز به توسل به خبره در امور مذکور برای تشخیص، وجود دارد که با انتخابات دو درجه ای این مقصود حاصل می‌گردد. مشروعیت حکومت ولی فقیه در عصر غیبت از نظر آیت الله بهشتی، بر مبنای نظریه انتخابی ولایتی است که طبق آن برای احراز مشروعیت در رهبری، علاوه بر وجود صفت فقاهت و عدالت به عنوان حق‌الله در او، پذیرش مردم نیز به عنوان حق‌الناس ضروری است و این دو شرط در کنار پذیرش مردم لازم الجمع اند و در صورت نبود هر یکی از آن دو، مشروعیت نظام سیاسی تکمیل نمی‌گردد. مقاله مذکور بر اساس روش توصیفی تحلیلی نگارش و در گرد آوری اطلاعات آن از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ideal political system in Ayatollah Beheshti's thought

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Marandi 1
  • fateme safdari 2

1 political Jurisprudent Department. Shahid Beheshti University

2 as

چکیده [English]

The findings of the research indicate that Ayatollah Beheshti believed in a system called ummah and imamate, whose leadership is the responsibility of the innocent in the age of presence and the guardian of the jurist in the age of absence. But a jurist in the age of occultation must be accepted by the Ummah in addition to having the conditions mentioned in the Shari'i texts. ]n order to verify the management ability, courage, resourcefulness and awareness of the current conditions, there is a need to appeal to an expert in the aforementioned matters to recognize that this goal is achieved with two-level elections. According to Ayatollah Beheshti, the legitimacy of the ruling of the jurisprudence in the age of absenteeism is based on the selection theory of the province, according to which, in order to achieve legitimacy in leadership, in addition to the existence of jurisprudence and justice as the right of Allah in him, it is also necessary to accept the people as the right of people. These two conditions are necessary in addition to the acceptance of the people, and in the absence of any one of them, the legitimacy of the political system will not be completed. The mentioned article was written based on the analytical descriptive method and the library method was used to collect its information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Velayat Faqih
  • Ayatollah Beheshti
  • Ummah
  • Imamat
  • Legitimacy
  • political system