نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استاد مدعو گروه علوم سیاسی، واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،

چکیده

یکی از بنیادهای عقلانی فقهی که امام خمینی در گفتمان سیاسی خود آن را به صورت بارزی مورد توجه قرار داد مصلحت بود. امام خمینی به این موضوع توجه داشت که برای تداوم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، توجه به مصالح موجود در نظام سیاسی و جامعه، امری حیاتی است. از این‌رو، مواجهه با ابتلائات و اقتضائات جدید سیاسی، راه را برای استفاده از عنصر مصلحت، که در آن «خیر عمومی» نقش بارز و ویژه‌ای داشت، باز کرد. سیر تحول مقولۀ مصلحت، که با احکام حکومتی امام خمینی همراه بود برای گشودن گره‌های سیاسی و اجتماعی‌ای بود که تبدیل به «معضل» شده بود از این‌رو در بازنگری قانون اساسی، حل معضلات نظام، یکی از موارد مشورتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری می‌دهد که بتواند با تأمین مصالح کشور و جامعه آن‌ها را حل کند. دال مصلحت، در گفتمان جمهوری اسلامی، که تداوم گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی است، تا حد زیادی با عقل و عقلانیت دارای ارتباط وثیقی است. این مقاله روشن می کند که شکل‌گیری دال مصلحت دقیقاً بر بنیاد مسئلۀ قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی بود. این موضوع، به صورت مستقیم، بر رابطۀ میان شرع و قانون استوار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A strategic study of the principle of expediency in Islamic government based on the opinions of Imam Khomeini (RA).

نویسندگان [English]

  • masoud asadi 1
  • ferydoun akbarzade 2
  • hossein karimi fard 3
  • ali hossein hosseinzadeh 4

1 Ph.D. student in political science, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Associate Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Visiting Professor of Political Science Department, Ahvaz Islamic Azad University, Ahvaz, Iran and Professor of Social Sciences Department, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

One of the rational foundations of jurisprudence that Imam Khomeini highlighted in his political discourse was expediency. Imam Khomeini paid attention to the fact that for the continuation of the political system in the Islamic Republic, it is vital to pay attention to the interests of the political system and society. Therefore, facing new political challenges and conditions opened the way for the use of the element of expediency, in which "public good" played a prominent and special role. The evolution of the category of expediency, which was accompanied by the rulings of Imam Khomeini, was to open political and social knots that had become "problems". Therefore, in the revision of the constitution, solving the problems of the system is one of the consultative matters that the Expediency Council He gives a leader who can solve them by securing the interests of the country and society. The sign of expediency, in the discourse of the Islamic Republic, which is the continuation of the discourse of political jurisprudence, is closely related to reason and rationality. This article clarifies that the formation of expediency was precisely based on the issue of legislation in the Islamic Republic. This issue is directly based on the relationship between Sharia and law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expediency
  • Imam Khomeini
  • rationality
  • law
  • government order