نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد. تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با ابزار فیش برداری کتابخانه ای به بررسی پیامدهای تمدن غربی بر ایرانیان پرداخته است. ارتباط متقابل تمدن غربی با فرهنگ و تفکر(جهان بینی) غربیان منجر گردید، تا مهمترین پیامدهای تهاجم تمدنی غرب در فرهنگ و جهان بینی ایرانیان دنبال گردد. نتایج بررسی های انجام شده در پژوهش حاضر از یک سو تاییدگر ارتباط میان تفکر، فرهنگ و تمدن غربی است و از سوی دیگر نشان داد که ارتباط سه گانه ی یاد شده لزوما رابطه ای خطی نیست و در برخی از موارد ورود بی رویه و بدون توجه به مبانی فرهنگی و تفکری مظاهر تمدن غربی موجی از تغییرات تمدنی در وهله ی اول و تغییرات فرهنگی و تفکری را در مراحل بعدی شکل خواهد داد. چنانچه جامعه ایرانی با افزایش ورود مظاهر تمدن غربی درگام نخست با دگرگونی های در زمینه ی فرهنگ همچون فراموشی لباس ها، موسیقی و معماری و دیگر مظاهر تمدنی و فرهنگی ایرانی-اسلامی روبه رو شده است و درگام دیگر، تغییراتی در زمینه ی جهان بینی را شاهد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the cultural and intellectual consequences of the western civilizational invasion in Iran after the revolution

نویسندگان [English]

  • mohamad abolfathi 1
  • mina nazari 2
  • seyedsamer pourdanesh 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Razi University, Kermanshah, Iran

2 PhD student of Political Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran

3 PhD student in Political Science, Islamic Revolution Political Studies, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research has investigated the consequences of Western civilization on Iranians with the descriptive-analytical method and with the library survey tool. The interrelationship of Western civilization with the culture and thinking(worldview) of Westerners led to the most important consequences of the invasion of Western civilization in the culture and worldview of Iranians.The results of the investigations carried out in the current research, on the one hand, confirm the relationship between Western thought, culture and civilization, and on the other hand, it showed that the aforementioned triple connection is not necessarily a linear relationship, and in some cases, the entry is arbitrary and without attention. On the basis of cultural and thinking, the manifestations of Western civilization will form a wave of civilizational changes in the first place and cultural and thinking changes in the next stages.If the Iranian society has faced changes in the field of culture, such as the forgetting of clothes, music, architecture and other Iranian-Islamic civilizational and cultural manifestations, in the first step, with the increase in the appearance of western civilization, and in the second step, changes in the field of worldview. has witnessed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture"
  • Civilization"
  • Revolution"
  • "
  • Worldview"