نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در سالهای اخیر و به حسب وقوع برخی از اجتماعات اعتراضی شعارهایی در تمجید از حکومت رضا شاه سر داده می‌شود. شعارهایی که بیش از هر چیز بر عدم آگاهی دقیق جامعه ایرانی از مختصات واقعی حکومت رضا شاه و جنگ شناختی دشمن تاکید دارد. حکومتی که دوست و دشمن منصف بازگشت بدان و مشابه آن را ارتجاع می‌دانند. فارغ از طرح هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده اینگونه شعارها توسط برخی گروه‌های اپوزسیون و برانداز، نباید از تمایل بخشی از جامعه ایرانی به این حرکت ارتجاعی غفلت شود. تمایلی که بیش از هر چیز از فقدان درک و آگاهی جامعه نشات گرفته و مصداقی از موفقیت جنگ شناختی دشمن است. موضوعی که انجام پژوهش‌هایی دقیق درباره ماهیت حکومت رضا شاه را ضروری می‌سازد. بسیاری از اندیشمندان حکومتهای دیکتاتوری را با توجه به ماهیتشان به انواع مختلفی تقسیم کرده اند. بر همین مبنا سئوال اصلی پژوهش حاضر جایابی دقیق حکومت رضا شاه از این منظر است. شواهد و قرائن موجود نشان از آن دارد که حکومت دیکتاتوری رضا شاه به‌رغم داشتن برخی از مشخصه های مشترک تمام دیکتاتوری ها با این حال انطباق کاملی با دیکتاتوری نظامی دارد. در این پژوهش تاریخی و توصیفی-تحلیلی تلاش شده تا با استناد به برخی اسناد جدید تاریخی بعد از بحثی نظری درباره شاخصه های حکومتهای دیکتاتوری و انواع دیکتاتوری ها، دیکتاتوری نظامی رضا شاه در ذیل سه شاخصه «همیشگی بودن جنگ و منازعه در سپهر زیست اجتماعی»، «تقدیس ارتش و قوای نظامی» و «ایجاد یک جامعه میلیتاریستی» مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the dimensions of Reza Shah's government and securing the Iranian society against the enemy's cognitive warfare

نویسندگان [English]

  • javad haghgoo 1
  • hosein molaei 2

1 Assistant Professor of the Department of History, Civilization and Islamic Revolution, University of Tehran

2 PhD student of Political Sociology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In recent years, with the occurrence of some popular protests, slogans have been chanted in support of Reza Shah's government. Slogans that above all emphasize the lack of accurate knowledge of the Iranian society about the real coordinates of Reza Shah's government and the enemy's cognitive war. A government that friends and enemies consider fair return to it and similar to it as backward. Regardless of the purposeful and planned design of such slogans by some opposition groups and Branda, the desire of a part of the Iranian society for this reactionary movement should not be neglected. A desire that originates above all from the lack of understanding and awareness of the society and is an example of the success of the enemy's cognitive warfare. An issue that makes it necessary to carry out detailed research on the nature of Reza Shah's government. Many thinkers have divided dictatorial governments into different types according to their nature. Based on this, the main question of the current research is the exact location of Reza Shah's government from this point of view. The available evidence shows that Reza Shah's dictatorial government, despite having some common characteristics of all dictatorships, is in full compliance with the military dictatorship. In this historical and descriptive-analytical research, an attempt has been made to cite some new historical documents, after a theoretical discussion about the characteristics of dictatorial governments and the types of dictatorships, the military dictatorship of Reza Shah under the three indicators of "the perpetuity of war and conflict in the bio-social sky" ", "sanctity of the army and military forces" and "creating a militaristic society" should be examined.