نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی : 4697-19395، تهران، ایران

چکیده

مقاله‌ی حاضر در باب موضوع نسبت الگوی مصرف انرژی و سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. این روند رو به تزاید و افسارگسیخته‌ مصرف انرژی در کشورمان، نشان دهنده‌ی عقیم ماندن سیاست‌های بهینه سازی الگوی مصرف بوده است؛ روند مصرف انرژی در کشور، ماهیت اجتماعی و فرهنگی دارد. مقاله حاضر بر پایه‌ی مفهوم سرمایه اجتماعی به بررسی بررسی تغییرات فرهنگی و اجتماعی مصرف انرژی و راهکارهای بهینه‌سازی آن برای کاربست در فرایندهای آتی سیاست‌گذاری انرژی آینده در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران در قالب اعتماد افقی بالاست. لذا از طریق نشان دادن بحران در این حوزه و هم‌ردیف کردن آن با فجایع طبیعی تبلیغات گسترده‌ای از طریق تشکل های مردم نهاد به وجود آورد و مردم را نسبت به عواقب آن در سطح ملی آگاه کرد. بدین ترتیب می‌‌توان انتظار داشت که در این مرحله مردم نسبت به کاهش مصرف انرژی و سوخت های فسیلی آگاه شده و از این طریق مصرف مردم ایران به سطح کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته نزدیک شود. بدین طریق که با در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی سه راهکار به منظور کاربست هرچه بیشتر این مفهوم در سیاستهای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد گردید که شامل آموزش و تعمیق الگوی بهینه سوخت و انرژی درگیر سازی نهادهای غیردولتی و مذهبی در حوزه مصرف انرژی ضرورت گذار به حکمرانی مشارکتی در حوزه سیستم انرژی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Cultural and Social Changes in Energy Consumption and Ways to Optimize it based on Social Capital in the Future of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Delaviz 1
  • Seyyed Khodayar Mortazav Asl 2
  • Seyyed Aatollah Sinaei 3

1 Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, PO Box 19395-4697, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current article discusses the relationship between energy consumption patterns and social capital in the Islamic Republic of Iran. The present article is descriptive and analytical, and the library method is used. This increasing and uncontrolled energy consumption trend in our country have shown the unfruitfulness of policies to optimize the consumption pattern. The trend of energy consumption in the country has a social and cultural nature. This article, regarding the social capital concept, examines the cultural and social changes in energy consumption and its optimization strategies for use in future energy policy processes in the Islamic Republic of Iran. Based on the published official statistics, social capital in the Islamic Republic of Iran is high in the form of horizontal trust. Consequently, by manifesting the crisis in this field and aligning it with natural disasters, one can create extensive propaganda through non-governmental organizations and make people aware of its consequences at the national level. As so, it can be projected that people will be aware of the reduction of energy and fossil fuel consumption at this stage. In this way, the consumption of the people of Iran will approach the level of countries with advanced economies. In this way, in the form of the concept of social capital, three solutions were suggested to apply this concept as much as possible in energy consumption reduction policies, which include training and extending the optimal model of fuel and energy / The involvement of non-governmental and religious institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization of energy consumption
  • Energy policy
  • Social capital
  • Cultural and social changes
  • Consumption pattern