نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها، روابط و شبکه‌هاست که باعث ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه بین اعضای یک جامعه می‌شود و در نهایت منافع متقابل افراد جامعه را تامین خواهد کرد. نهادگرایان از عوامل نهادی نظیر سنت‌ها، آداب و رسوم، فرهنگ و مذهب تحت عنوان قیود غیر رسمی و به عنوان عوامل تأثیرگذار بر ادراک فرد نام می‌برند که این پارامترها در ایجاد سرمایه اجتماعی افراد نقش‌آفرینی می‌کنند. نهادها به مثابه قواعد بازی در یک ساختار سیاسی- اجتماعی هستند و بستر نهادی شامل هر دو بخش نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی است که قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی، مجموع باورها و اعتقاداتی که رفتار انسانی را تنظیم می‌کند، را در بر می‌گیرد. رویکرد نهادگرایی به سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته توجه دارد. با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و افزایش میزان مشارکت سیاسی در جوامع مختلف وجود دارد. به هر میزان سرمایه اجتماعی افراد افزایش یابد از شانس بالاتری برای حضور در ساختار قدرت برخوردار خواهند شد. در اینجا تلاش می‌گردد تا رابطه میان سرمایه اجتماعی زنان و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی مورد تبیین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional analysis of women's social capital and its effect on the elections of the Islamic Council

نویسنده [English]

  • leila sangi

Acecr faculty member

چکیده [English]

Social capital is a set of concepts such as trust, norms, relationships and networks, which creates optimal communication and participation between the members of a society and ultimately provides the mutual benefits of society members. Institutionalists refer to institutional factors such as traditions, customs, culture and religion as informal constraints and as influencing factors on individual perception, and these parameters play a role in creating social capital of individuals. Institutions are like the rules of the game in a political-social structure, and the institutional framework includes both formal institutions and informal institutions, which includes moral rules and value norms, the sum of beliefs and convictions that regulate human behavior. The institutional approach focuses on social capital as a dependent variable. According to the researches, there is a significant relationship between social capital and increasing the amount of political participation in different societies. As much as the social capital of people increases, they will have a higher chance to be in the power structure. Here, an attempt is made to explain the relationship between women's social capital and their presence in the Islamic Council.