نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

چکیده

نگرش و درک نخبگان سیاسی، سهم به سزایی در تدوین نهادها و سازمان های حکومتی در هر دوره از تاریخ سیاسی کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای در حال گذار سیاسی داشته است. در این دوره از جنبش های اسلامی نوین در کشورهای مسلمان، نقش و اثر گذاری نخبگان سیاسی از اهمیت بالایی برخور دار بود. ضرورت و اهمیت این نقش در چگونگی تبیین و تفسیر مفاهیم، ارزش ها، نهادها، ارکان، قوانین، مدیریت، کارآمدی، مقبولیت و در نهایت مطلوبیت حکومت متاثر از بینش نخبگان سیاسی بخوبی مشهود می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و مبتی بر روش گردآوری کتابخانه ای است. مقاله به این سئوال مهم و اساسی می پردازد که نقش نخبگان سیاسی در نهادینگی جنبش های اسلامی نوین در جهان اسلام چگونه می باشد؟ فرضیه اصلی بر اینست که ماهیت راهبردی و مدیریت نخبگان سیاسی در جنبش های اسلامی نوین با توجه به تصمیم سازی مطلوب، خودباوری سیاسی، تقویت هویت اسلامی و نهاد سازی کارآمد در جنبش های اسلامی منجر به طراحی مدل حکومت های اسلامی اصیل و انقلابی می گردد. با توجه به عدم نگرش و درک همه جانبه نخبگان سیاسی از آموزه ها و مفاهیم اصیل اسلامی،بدعت گذاری در تصمیمات سیاسی، انحراف در مسیر هویت سازی قیام های مردمی، بسیاری از جنبش های اسلامی در جهان اسلام با مشخصه عدم نهادینگی مواجه شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of political elites in the institutionalization of modern Islamic movements

نویسنده [English]

  • ghaffar Zarei

Assistant Professor, Department of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

چکیده [English]

The attitude and understanding of the political elites has played a significant role in the formulation of governmental institutions and organizations in every period of the political history of Islamic countries, especially countries undergoing political transition. In this period of modern Islamic movements in Muslim countries, the role and impact of political elites was of great importance. The necessity and importance of this role is clearly evident in how to explain and interpret the concepts, values, institutions, pillars, laws, management, efficiency, acceptability and ultimately the desirability of the government influenced by the vision of the political elites. The research method is descriptive-analytical and based on the library collection method. The article deals with this important and fundamental question, what is the role of political elites in the institutionalization of modern Islamic movements in the Islamic world? The main hypothesis is that the strategic nature and management of political elites in modern Islamic movements with regard to optimal decision-making, political self-confidence, strengthening of Islamic identity and efficient institution building in Islamic movements leads to the design of authentic and revolutionary Islamic government models. Due to the lack of attitude and comprehensive understanding of the political elites of authentic Islamic teachings and concepts, innovation in political decisions, deviation in the path of identification of popular uprisings, many Islamic movements in the Islamic world have faced the characteristic of lack of institutionalization.