نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

چکیده

بی شک در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357عوامل متعددی دخیل بوده است که مهمترین عامل شخصیت ورهبریت امام خمینی ره بوده است وحضرت امام خمینی ره به وجود اینکه در تبعید بودند ارتباط با مردم، جریانها وشخصیت‌های انقلابی را از طریق پیام، مصاحبه، مکالمه ومکاتبه حفظ نمودند بر این اساس پیامهای امام خمینی (س) که در 21جلد در مجموعه‌ای با عنوان صحیفه امام منتشر شده است، بخش مهمی از محتوای این مجموعه را تشکیل میدهند. درواقع، عمده مطالب و مبانی فکری و سیاســی امام(ره) که در جریان پیروزی انقلاب اســلامی تاثیرگذار بود از طریق مصاحبه ها وپیامها به طور کلی با رســانه های خارجی و خبرگزاری هایی بود که به گوش مردم حقیقت طلب ایران و ســایر جهانیان میرســید. بخش عمده ای از تحولات خارجی و مســائل سیاسی داخلی نیز در قالب پیام از طرف امام (ره) راهنمای عمل در تعیین سیاستها وراهبرد واستراتژی انقلابیون بود. پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوایی به بررسی محورهای عمده و مورد تاکید حضرت امام در پیام های ایشان میپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the messages of the Imam (RA) in the years 1978-1979 and their effect on the victory process of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • rashid rekabian

Associate Professor, Department of Political Science, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, many factors were involved in the victory of the Iranian Islamic Revolution in 1979, the most important of which was the personality and leadership of Imam Khomeini, and even though he was in exile, Imam Khomeini kept in touch with the people, movements, and revolutionary figures through messages, interviews, conversations, and correspondence. They maintained that on this basis, the messages of Imam Khomeini (PBUH), which are published in 21 volumes in a collection titled Imam's Sahifah, constitute an important part of the content of this collection. In fact, the main intellectual and political content and foundations of the Imam (RA) that were influential during the victory of the Islamic Revolution were through interviews and messages in general with foreign media and news agencies that reached the ears of the truth-seeking people of Iran and the rest of the world. A major part of foreign developments and domestic political issues was also in the form of a message from the Imam (RA) as a guide for determining the policies, strategies and strategies of the revolutionaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Imam's book
  • Islamic revolution
  • message
  • content analysis