نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

3 کاندیدای دکتری تخصصی علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ظهور و بروز شکاف‌های اجتماعی در ظهور جریان های سیاسی- اجتماعی، تعیین نوع نظام های سیاسی، حزبی، انتخاباتی و ماهیت و فرایند رقابت ها و غیره موثر بوده اند. رقابت سیاسی - اجتماعی تشکل های سیاسی- حزبی و مدنی و جریان های سیاسی- اجتماعی در جوامع مدرن و مدعی دموکراسی، گریزناپذیر است. این پژوهش با روش تبیینی- تحلیلی و توصیفی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا مشارکت و رقابت ها جریان های سیاسی، اجتماعی و فکری در ایران عمدتا به بحران اعتماد نهادی ( به نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی) از میانه دهه 1370 تا سال 1400 انجامیده است؟ فرضیه پژوهش آن است که دوقطبی شدگی نامنعطف و رقابت های سیاسی قدرت طلبانه، قانون گریز، ناشفاف، نانهادمند و نامتعهدانه به اصول و اخلاق مدنی و دموکراتیک، استقلال و انسجام ملی منجر به بحران اعتماد نهادی به حکومت و نهادهای مدنی عدم پویایی سیاسی مسالمت آمیز در پویش یا فرایندهای سیاسی کشور شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دو قطبی شدگی بین دو جریان اجتماعی و سیاسی رقیب اصولگرا و اصلاح طلب منجر به تزلزل های نسبی در سامان سیاسی - اجتماعی جامعه، کاهش قابل توجه سرمایه‌ اجتماعی با محوریت اعتماد عمومی به جریان های سیاسی- حزبی و حتی حکومت شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The political_ intellectual gap and the crisis of political and institutional trust in Iran from the 1990s to the 2010s

نویسندگان [English]

  • Khalilallah Sardarnia 1
  • Hafizollah Rostam Yeganeh 2
  • Jamil Ghoreyshi 3

1 Prof of University

2 Master of Political Science, University of Shiraz، Shiraz, Iran

3 PhD candidate of Political Science at University of Shiraz

چکیده [English]

The emergence of social divisions have been effective in the emergence of social-political currents, determining the type of political, party, electoral systems and the nature and process of competitions, etc. Political-social competition of political-party and civil organizations and political-social currents in modern societies claiming democracy is inevitable. This thesis seeks to answer this basic question with explanatory-analytical and descriptive method, why the participation and competition of political, social and intellectual currents in Iran is mainly due to the crisis of institutional trust (to civil institutions and political organizations) since the middle of the 1370s. Has it lasted until 1400? The hypothesis of the research is that inflexible polarization and power-hungry, law-abiding, non-transparent, unorganized and non-committed to civil and democratic principles and ethics, national independence and cohesion lead to a crisis of institutional trust in the government and civil institutions, lack of peaceful political dynamism. It has been in the political processes of the country. The findings of this research show that the polarization between two competing social and political currents, fundamentalist and reformist, leads to relative instability in the social-political system of the society, a significant decrease in social capital centered on public trust in political-party currents and It has even been ruled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social gaps
  • institutional trust
  • crisis of trust
  • polarization
  • Iran