نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مشارکت زنان در توسعه سیاسی و اقتصادی در جامعه، لزوم پژوهش در این خصوص مشخص می‌شود. این پژوهش در پی آن است که بـه بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان که به نوعی مورد ستم فرهنگ مردسالاری قرار گرفته‌اند، بپردازد که دو دوره پهلوی و انقلاب اسلامی و میزان فعالیت زنان در این دو دوره مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به انعکاس فرهنگ مردسالاری و انتقاد از آن در آثار نویسندگان، به بررسی شخصیت زنان در یکی از رمان های علی محمد افغانی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرهنگ مردسالاری در دوره پهلوی اول بیشتر از دوره پهلوی دوم بوده است. در دوره انقلاب اسلامی با تأسی جستن از دستورات قرآن و به فرمان امام خمینی، میزان  حضور زنان در جامعه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان بسیار چشمگیر بوده است. در این تحقیق از روش پژوهشی کتابخانه‌ای بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patriarchy in the Pahlavi period according to Ali Mohammad Afghani compared to the period of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • tooran razmjoo 1
  • abdolhosein farzad 2
  • farhad Tahmasbi 3
  • Ruqiya sadraei 4

1 Ph.D. student of Persian language and literature, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Iran

4 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of women's participation in political and economic development in society, the need for research in this regard is clear. This research aims to examine the social and legal status of women who have been oppressed by the patriarchal culture in some way. The two periods of Pahlavi and the Islamic Revolution and the extent of women's activity in these two periods have been examined. Considering the reflection of the patriarchal culture and its criticism in the authors' works, the character of women in one of Ali Mohammad Afghani's novels has been investigated. The obtained results indicate that patriarchal culture was more in the first Pahlavi period than in the second Pahlavi period. During the period of the Islamic Revolution, based on the orders of the Qur'an and by the order of Imam Khomeini, the presence of women in the society and their political and social activities has been very impressive. In this research, a library research method based on descriptive-analytical method has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: patriarchy
  • Pahlavi
  • Islamic revolution
  • Ali Mohammad Afghani
  • woman