نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی ،واحدچالوس،دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس ، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس، ایران

چکیده

نهضت سلفی با نام جنبش سلفی جنبشی احیا گرایانه در درون اسلام سنی می باشد که بهنوعی بازگشت به اسلام اولیه بوده است که در واقع این نهضت منجر به تشدید خشونت در جوامع مسلمان و غیر مسلمان بوده که نتیجه ی آن ظهور حکومت اسلامی افراطی به نام داعش بود که در واقع اندیشه های آنان متکی بر اقدامات خصمانه علیه کفار ،منافقین و مشرکین برای دستیابی به آرمانهای این گروه بوده است که خلافت داعش تحولات گوناگونی را نیز پشت سر گذاشته است در اسلام سیاسی نوسلفیه مبتنی بر خلافت داعش مبارزه و تکفیر و تشدید خشونت همراه با فتنه در دنیای اسلام امت جهانی اسلامی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است در مقابل اسلام سیاسی شیعی مبتنی بر امامت و رویکردهای انقلاب اسلامی را داریم که در این خصوص باید اذعان داشت پیوند میان دین و سیاست همواره از اصول و خط فکری انقلاب اسلامی بوده است که رهبری و جمهوری اسلامی بر مبنای آن استوار می باشد که نمادی از مقاومت هویتی و فرهنگی می باشد از مهمترین خصیصه ها ی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی سیاسی بودن آن است بنابراین اسلام مطلوب انقلاب اسلامی که در عمل به کارگرفته شده و به حاکمیت دست یافته است، اسلام سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the sociology of Shiite political Islam based on the Imamate and the approaches of the Islamic Revolution and Neo-Salafi political Islam based on the caliphate with an emphasis on ISIS

نویسندگان [English]

  • ebrahim masoumi 1
  • saeed eslami 2
  • kamal pouladi 3

1 Ph.D. student in Political Science, Political Thought, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Chalos Unit, Islamic Azad University, Chalos, Iran.. (Responsible Author)

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Chalos Branch, Islamic Azad University, Chalos, Iran

چکیده [English]

The Salafist movement, known as the Salafist movement, is a revivalist movement within Sunni Islam, which is a kind of return to early Islam, which actually led to the escalation of violence in Muslim and non-Muslim societies, which resulted in the emergence of an extremist Islamic government called ISIS. In fact, their thoughts have relied on hostile actions against infidels, hypocrites and polytheists to achieve the goals of this group, and the caliphate of ISIS has also gone through various changes in the political Islam of New Salafism based on the caliphate of ISIS, fighting and excommunication and intensifying violence. Along with sedition in the world of Islam, the Islamic world has faced many problems. On the other hand, we have Shia political Islam based on the Imamate and the approaches of the Islamic Revolution, and in this regard, it should be acknowledged that the connection between religion and politics is always one of the principles and line of thought of the revolution. It has been Islamic, and the leadership and the Islamic Republic is based on it, which is a symbol of identity and cultural resistance, one of the most important features of the Islamic Revolution under the leadership of Imam Khomeini is that it is political, therefore, the desired Islam is the Islamic Revolution that has been implemented in practice and Achieve sovereignty Bottom line, Islam is political.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Islam
  • New Salafi Caliphate
  • Islamic Revolution
  • Sociology of Political Islam
  • Islamic Ummah