نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

نخبگان فکری حد واسط بین مردم و نخبگان بروکراتیک و کارگزاران هستند و نقش مهمی در بهبود عملکردهای سیاسی با دریافت مطالبات مردم و ارائه راهکار به کارگزاران دارند. به نظر می‌رسد وجود اختلاف بین دیدگاه مردم و نخبگان فکری سبب عدم ادراک فرهنگ سیاسی و شناسایی الگوی مورد پذیرش در دو گروه شده است. هدف این تحقیق سنجش مشارکت سیاسی مردم در الگوی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان فکری می‌باشد. روش تحقیق بصورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری بصورت هدفمند در بخش کیفی 30 نفر، و در بخش کمی 140 نفر از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌های استان تهران انتخاب شدند. جامعه آماری شهروندان شامل 704  نفر از شهروندان ساکن 352 محله شهر تهران است که بصورت طبقه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت در بخش کمی و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی بوده است. روایی و پایایی بصورت صوری و محتوایی و آلفای کرونباخ تائید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که؛ الگوی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه نخبگان را می‌توان در سه بعد، شش مؤلفه، و 43 شاخص‌ مجزا مطرح و ارائه نمود. هم چنین نتایج نشان داد که، مشارکت شهروندان در الگوی مطروحه در بسیاری از شاخص‌ها زیاد بوده، ولی با پایگاه‌های اجتماعی مردمی رابطه معناداری دارد. همچنین نگرش شهروندان با پیش‌بینی مشارکت مردمی توسط نخبگان فکری در رتبه‌بندی شاخص‌ها با هم اختلاف معناداری را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of People Participation in the Pattern of Iranian Political Culture from the Elites Perspective; Case Study: Citizen of Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh Jalali Rad 1
  • Ebrahim Mottaghi 2
  • Rozita Sepehrnia 3

1 PhD Student in Public Policy, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran. Mohammad_jalalirad@yahoo.com

2 Professor of political science at Tehran University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Social Science, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The political culture of a society is a set of ideals, attitudes, and more or less fixed attitudes about power and politics, which are formed under the influence of the ideas, symbols, values, and beliefs of individuals and in the context of their history and collective life, and are related to political behaviors and interactions in The existing political system gives directions. The purpose of this research is to measure the political participation of the people in the model of Iran's political culture from the perspective of the elites. The research method in this study is a mixed method (quantitative-qualitative). The statistical population of elites includes 140 professors and political experts of political science faculties of state universities and Islamic Azad and Payam Noor universities of Tehran province, and the population statistical population consists of 704 citizens living in 352 neighborhoods of Tehran. The sampling method in this research is purposeful and completely non-probability. The data collection tool is a researcher-made questionnaire with items taken from library studies and Delphi interviews of experts. The face and content validity of the questionnaire has been confirmed and the reliability of the questionnaire has been emphasized by Cronbach's alpha. Data analysis has been done through descriptive and inferential statistics. According to the findings of this research, the model of Iran's political culture from the perspective of the elites can be presented in three dimensions: macro, medium and micro and western, Iranian, Islamic-revolutionary components, society and governance space, individual and elites and 43 separate indicators. did The results showed that the participation of citizens in the mentioned model is high in many indicators and there is a significant relationship between social bases. Also, there is a significant difference between the attitude of citizens and intellectual elites in the ranking of indicators.