نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ‌ای که هر کس به حق عقلانی ‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. فساد پدیده ای جهانی است و هیچ جامعه ای نمی تواند از فساد و تبعات آن ایمن باشد. علت این فراگیری و عمومیت این است که ریشه های فساد در جوامع مختلف یکسان است. بنابراین، فساد نیز به عنوان محصول واحد این ریشه های مشترک، طبیعتا در همه جا رشد خواهد کرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده است که چه رابطه‌ ای بین ادراک عدالت اجتماعی و ابعاد آن (تناسب،برابری) با ادراک فساد و ابعاد آن میان شهروندان ساکن شهر ساری در استان مازندران وجود دارد؟ در این پژوهش برای تبیین تاثیر عدالت اجتماعی بر ادراک فساد از نظریه های راولز، هیوم، هاروی، گیدنز، وبر، پارتو و دورکیم استفاده گردیده است.داده های مورد نیاز با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از میان یک نمونه آماری400 نفری گردآوری شده است. برای تحلیل داده از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد متغیر ادراک عدالت با متغیر ادراک فساد، رابطه معنی‌داری وجود دارد. بررسی رابطه متغیرها گویای این است که بین متغیرها، همبستگی معکوس و منفی وجود دارد، میزان تاثیر ابعاد ادراک عدالت اجتماعی بر ادراک فساد تقریبا برابر(82/0) بود. نتایج حاصل از پژوهش نظریات مطرح شده درچارچوب نظری را تایید می‌کند و در راستای پژوهش های پیش از خود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating social justice and the impact of its perception on the perception of corruption in Iranian society (Case study of citizens of Sari city)

نویسندگان [English]

  • zahra chamani jo jadeh 1
  • ali rahmani firouz jah 2
  • manuchehr pahlavan 3

1 PhD student in sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Associate Professor, Department of Sociology, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran .

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Social justice means the design and implementation of the legal system in such a way that everyone gets their rational rights and performs duties in return for those rights or accepts the responsibility and consequences of violating it. Corruption is a global phenomenon and no society can be safe from corruption and its consequences. The reason for this universality is that the roots of corruption are the same in different societies. Therefore, as a product of these common roots, corruption will naturally grow everywhere. This research sought to answer the question, what is the relationship between the perception of social justice and its dimensions (proportionality, equality) and the perception of corruption and its dimensions among the citizens of Sari city in Mazandaran province? In this research, the theories of Rawls, Hume, Harvey, Giddens, Weber, Pareto, and Durkheim were used to explain the impact of social justice on the perception of corruption. The required data were collected from a statistical sample of 400 people using a survey method and a questionnaire tool. Is. SPSS software was used for data analysis. The results of the research show that there is a significant relationship between the dimensions of the justice perception variable and the corruption perception variable. Examining the relationship between the variables indicates that there is an inverse and negative correlation between the variables, the impact of social justice perception dimensions on corruption perception was almost equal (0.82). The results of the research confirm the ideas presented in the theoretical framework and are in line with previous researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social justice
  • proportionality
  • equality
  • perception of corruption