نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

بیش از چهل سال است از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، انقلابی که بنا به گفته بنیانگذار کبیرش امام خمینی(ره) انفجار نور بود، انفجاری نوری که تشعشعات نورش بعد از گذشت چهار دهه؛ بهتر و ملموس‌تر می‌توان دید و حس کرد و عمق کلام امام بیشتر پی برد. هم اینک نه تنها جوامع اسلامی؛ بلکه جوامع غیرمسلمان را نیز از این نور بهره مند نموده است و نور اسلام را در دل ها تابانده است و خفتگان عالم را از خواب عقب ماندگی و کاستی ها موجود و رفع ظلم و ستم های جاری بیدار ساخته است. این بیداری که از آن در کشورهای اسلامی به بیداری اسلامی یاد می‌شود حاصل جنبش، قیام ها، شورش ها و انقلاب‌های مختلف در سراسر جهان اسلام بود که گسترده‌ترین انقلاب برآمده از آن، انقلاب‌اسلامی است. ابعاد تأثیر نور انقلاب اسلامی بر بیداری عمیق و گسترده است. این تأثیرات در دو بخش تأثیرات کلی (جهانی) و تأثیر بنیادی در اکثرکشورهای مسلمان پدید آمده است و بر اساس یافته‌های کتابخانه و مصاحبه عمیق حال آیا می-توان وضع موجود بیداری امت ها را تجلی از نور انقلاب اسلامی برشمرد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic awakening is a reflection of the light of the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Amirali Ketabi

PhD in Islamic Revolution, University of Tehran

چکیده [English]

More than 40 years have passed since the victory of the Islamic Revolution, a revolution which according to its great founder Imam Khomeini (RA) was an explosion of light, an explosion of light whose radiation after four decades; You can see and feel better and more concretely and understand the depth of Imam's words. Even now, not only Islamic societies; Rather, it has also benefited non-Muslim societies from this light and has shone the light of Islam in the hearts and awakened the sleepers of the world from the slumber of backwardness and existing shortcomings and the elimination of ongoing oppression. This awakening, which is referred to as Islamic awakening in Islamic countries, was the result of various movements, uprisings, rebellions and revolutions throughout the Islamic world, the most extensive revolution of which is the Islamic revolution. The dimensions of the influence of the light of the Islamic revolution on awakening are deep and wide. These effects have emerged in two parts: general (global) effects and fundamental effects in most Muslim countries, and based on the findings of the library and in-depth interviews, can the current situation of the awakening of the nations be considered a manifestation of the light of the Islamic revolution?