نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که دنیای مادی قائل به پایان یافتن عصر دین‌گرایی در عالم بود. به همین سبب دستگاه محاسباتی و جامعه‌شناختی غرب در خصوص پیش‌بینی و همچنین تحلیل این پدیده به خطای راهبردی افتاد. امروزه نیز جنبه‌های بسیاری از چرایی انقلاب اسلامی و توفیقات آن از حیث جامعه‌شناختی مبهم باقی مانده است؛ به سبب همین ضرورت، نگارنده در این اثر با روشی توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی علل اجتماعی شکل-گیری انقلاب اسلامی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده که عوامل شکل-دهنده به انقلاب اسلامی، به سبب تحقق عوامل جداکننده از رژیم شاهنشاهی و عوامل محرّک به حکومت دینی پدید آمده که شرط شکل‌گیری هر انقلاب جامعی این دو عنصر است و از آن جمله می‌توان به عواملی چون انزجار از فساد حاکم، فقدان آزادی سیاسی بر جوّ جامعه و بالا رفتن سطح بصیرتی و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های درونی و... اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the social causes of the formation of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • hossein rahmani tirkalaie

a

چکیده [English]

The Islamic revolution was formed when the material world considered the end of the age of religion in the world. Because of this, the calculation and sociological apparatus of the West fell into a strategic error regarding the prediction and also the analysis of this phenomenon. Even today, many aspects of the why of the Islamic Revolution and its successes remain ambiguous from a sociological point of view; Due to this necessity, in this work, the author seeks to investigate the social causes of the formation of the Islamic Revolution with a descriptive-analytical method, and finally came to the conclusion that the factors shaping the Islamic Revolution, due to the realization of the factors that separate from the imperial regime and the factors The impetus for the religious government has emerged that the condition for the formation of any comprehensive revolution is these two elements, and among them are factors such as the disgust of the ruling corruption, the lack of political freedom in the atmosphere of the society, and the raising of the insight level and the actualization of the capacity. He mentioned internal and...