نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

جامعه‌شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه، واحد اساسی تحلیل است. از طرفی سیاست حل تضادهای انسان‌هاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزش‌ها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاست‌ها را تعیین می‌کند؛ بنابراین سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. این در حالی است که انقلاب اسلامی ایران با پیدایش خود در عصری که حضور اجتماعی دین پایان‌یافته تلقی می‌شد، چالش‌های نظری فراوری آنچه دنیای غرب آن را یوتوپیای بشر می‌پنداشت، ‌ایجاد کرد و در پی آن موجی از نظریه‌پردازی غرب را به خود معطوف ساخت. با این توصیف نقطة تعاملی جامعه‌شناسی و سیاست را می‌توان در نگرش سیاسی مظرح کرد. چراکه نگرش سیاسی مفهومی پُرکاربرد در روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی است؛ با این وجود توجه اندکی به آن در این رشته می‌شود. اما، به جهت اهمیت نگرش سیاسی در افزایش احتمال پیش‌بینی رفتارهای سیاسی می‌باید توجه به آن مطمح نظر قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناسی سیاسی؛ عوامل فردی، روان‌شناختی شکل‌گیری نگرش سیاسی به‌عنوان محرک مهم این تحقیق برای تعیین معنا و چگونگی شکل‌گیری نگرش سیاسی در دستور کار قرار گرفت تا ضمن بسط نظری مفهوم نگرش سیاسی عوامل و چگونگی شکل‌گیری آن‌ با بهره‌گیری از رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی توضیح می‌دهد. نتایج از یافته‌های تحقیق مبین شناخت نگرش سیاسی به شناخت احتمالی کنش‌های سیاسی کمک کرده و قابلیت پیش‌بینی در حوزه سیاست را افزایش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Sociology; Individual and psychological factors in the formation of political attitudes in the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • vahid riazi 1
  • kazem samdeliri 2

1 Assistant Professor and Faculty Member of the University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran

2 Assistant Professor and Faculty Member of the University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sociology is the study of human behavior in the social context. Society is therefore the basic unit of analysis. On the other hand, politics is the resolution of human conflicts; It is the process by which society authoritatively distributes resources and values, makes decisions, or determines policies; So politics is the exercise of power and influence in society. At the same time, the Islamic Revolution of Iran, with its emergence in an era when the social presence of religion was considered over, created theoretical challenges in processing what the Western world considered to be human utopia, and subsequently turned a wave of Western theorizing. With this description, the interaction point of sociology and politics can be explained in the political perspective. Because political attitude is a widely used concept in social psychology and political sociology; However, little attention is paid to it in this field. However, due to the importance of political attitude in increasing the probability of predicting political behavior, it should be considered. The present article aims to explain political sociology; Individual and psychological factors of political attitude formation as an important stimulus of this research to determine the meaning and how to form a political attitude was put on the agenda to theoretically expand the concept of political attitude of agents and how it is formed using a mixed approach and descriptive-analytical method. The results of the research findings indicate that understanding the political attitude helps to identify the possible political actions and increases the predictability in the field of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political attitude
  • psychological
  • individual factors
  • political sociology