نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مهمترین مکاتب مورد توجه کشورهای در حال توسعه، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر مبنای رویکرد لیبرالیستی و سوسیالیستی هستند که هر کدام دارای زیرمجموعه‌هایی در این حیطه است. الگوهای مبنی بر رویکرد لیبرالیستی بر اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی، عدم دخالت دولت در اقتصاد و جلب سرمایه خارجی و توسعه صادارت متکی است. الگوهای سوسیالیستی نیز بر مبنای برنامه‌ریزی متمرکز دولتی معتقد به دخالت و هدایت دولت در اقتصاد هستند. بر این مبنا دولت‌های پس از انقلاب هر یک با توجه به شرایط خاص آن مقطع دست به گزینش الگویی خاص زده‌اند. مسئله مهم نسبت‌سنجی عدالت اجتماعی با این الگوهای توسعه است. در راستای بررسی این موضوع سؤال این است که الگوهای توسعه در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی موفق بوده‌اند؟ برآیند تحقق عدالت اجتماعی در این دولت‌ها با ارزیابی و مقایسه شاخص‌های توسعه و همچنین عدالت اجتماعی، مانند فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ضریب جینی مشخص می‌شود. پژوهش حاضر در نظر دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، میزان تحقق عدالت اجتماعی در الگوهای توسعه در این دولتها را بررسی و با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of social justice with the development patterns of governments after the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Amirali Ketabi

PhD in Islamic Revolution, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The most important schools of interest in developing countries, especially after World War II, are based on the liberal and socialist approaches, each of which has subdivisions in this area. Models based on the liberal approach rely on market economy, privatization, government non-interference in the economy, and the attraction of foreign capital and the development of exports. Socialist models also believe in government intervention and direction in the economy based on centralized government planning. On this basis, each of the post-revolutionary governments has chosen a specific model according to the specific conditions of that period. An important issue is the comparison of social justice with these patterns of development. In order to study this issue, the question is to what extent the development models in the governments after the Islamic Revolution have been successful in achieving social justice? The outcome of social justice in these states is determined by evaluating and comparing development indicators as well as social justice, such as poverty alleviation and deprivation, inflation rate, unemployment rate, economic growth and Gini coefficient. The present study intends to use the analytical-comparative method to examine and compare the extent of social justice in the development patterns of these states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social justice
  • development
  • development models
  • governments of the Islamic Revolution