نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیرت راهبردی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را یکی از الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی کشور برشمرده و فرمودند: یکى از شرائط اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود. لذا در این زمینه بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش‌نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن ابعاد غیر‌اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه با رانت‌خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای داده بنیان، چابک‌سازی دولت و... بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند. در این تحقیق ضمن بهره‌گیری از پژوهش آمیخته با روش توصیفی استنباطی در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه راهبردهایی می‌تواند ملت ایران را در اقتصاد مقاومتی بسیج نماید؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of national mobilization in the resistance economy

نویسنده [English]

  • Mehdi Ebrahimi

PhD in Strategic Management and Faculty Member, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Supreme Leader considered the resistance economy as one of the requirements of the country's economic policy and said: One of the conditions of the resistance economy is the use of all governmental and popular capacities; Use both the thoughts and ideas and strategies provided by the experts, and use the funds. Therefore, in this regard, the national mobilization of the people and officials has a significant role. For national mobilization in a resistance economy, in addition to economic prerequisites and dimensions, we need to consider other non-economic dimensions. These include: jihadi management, national cohesion, the fight against rent-seeking and corruption, attention to the vision document and upstream documents, attention to data-based companies, government agility, etc. National mobilization plays a key role in this. The common denominator of the two categories of resistance economy and national mobilization are the people. In this research, while using research mixed with descriptive-inferential method, we seek to answer the question that what strategies can mobilize the Iranian nation in a resistance economy?

کلیدواژه‌ها [English]

  • National mobilization elites
  • resistance economy
  • people