نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ه)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است   که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological theory of resistance economics with an approach to the views of the visionaries of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Nejad Hashemi 1
  • Ali Bahraminejad 2

1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Law and Thoughts of Imam Khomeini (e), Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The model of resistance economy is an Islamic model, considering the capacities, abilities, financial and human resources that seeks to cover the weaknesses of society and on the other hand the ability to rely on the strengths of the domestic economy, in this regard, is realized that The intention, action and means of achieving economic goals are in the interests of Muslims, and according to the rule of denying the mustache, the ways of economic, political, cultural and social domination of foreign countries over Islamic countries should be blocked. On the one hand, we have examined the intentions of the contracts in line with the intentions of the Shari'a, and on the other hand, we have dealt with the threats that may be posed by the countries dominating the economy of Islamic countries, according to the statements of the Supreme Leader and Imam Khomeini. To cover the ways of abuse and weaknesses and to have an Islamic economic society resistant to internal and external (foreign) threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance economics
  • Sharia purposes
  • threats
  • intentions
  • contracts