نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

یکی از موضوعات اساسی و قابل بررسی در هر انقلابی، پس از چرایی و چگونگی وقوع آن، آینده و چشم انداز رو به پیش آن است. آینده‌پژوهی انقلاب، از موضوعات پر کاربرد به لحاظ نظری و عملی در باب انقلاب‌هاست. بنابراین سعی ما در این پژوهش این است که با رویکرد آینده پژوهی به این سوال پاسخ داده شود که آینده انقلاب اسلامی ایران در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی چگونه است؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی به جهت برخورداری از ماهیت دینی، ظرفیت های تمدنی، بصیرت مردمی، وجود شخصیت‌های سیاسی مذهبی راهبر، گام‌های موثری در مسیر تمدن سازی نوین، متناسب با ساخت و بافت ذهنی و عینی اسلام و ایران برداشته و چشم انداز آینده‌ای آن را نیز هموار نموده است. سعی ما در این پژوهش این است که با رویکرد آینده پژوهی و با طرح چهار مسئله، یعنی؛ آینده‌های محتمل انقلاب اسلامی، چشم انداز انقلاب اسلامی، تمدن نوین انقلاب اسلامی و در نهایت، مولفه‌های تمدن ساز انقلاب اسلامی، به آینده پژوهی در باب انقلاب اسلامی ایران بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The perspective of the Islamic revolution in the realization of the new Islamic-Iranian civilization

نویسنده [English]

  • Rahmat Abbas Tabar Moghari

Assistant Professor of Political Science and Faculty Member of Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

One of the fundamental issues that can be investigated in any revolution, after why and how it happened, is its future and prospects. Futuristic study of the revolution is one of the most used topics in terms of theory and practice about revolutions. Therefore, our attempt in this research is to answer the question of the future of the Islamic Revolution of Iran in line with the realization of the new Islamic civilization. The findings of the research indicate that the Islamic Revolution has taken effective steps in the direction of modern civilization due to its religious nature, civilizational capacities, people's insight, and the presence of leading political and religious personalities, in accordance with the structure and mental and objective context of Islam and Iran. It has also paved its future prospects. Our attempt in this research is that with a future research approach and by proposing four problems, that is; The possible futures of the Islamic Revolution, the perspective of the Islamic Revolution, the new civilization of the Islamic Revolution, and finally, the civilization-building components of the Islamic Revolution, let's look at the future research on the Islamic Revolution of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vision
  • Islamic Revolution
  • Futurology
  • New Islamic civilization
بشیریه، حسین (1380). جامعه شناسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نگاه نو.
جعفری هفت‌خوانی، نادر و کوهکن، محمدرضا (1398). ««آسیب‌ها و موانع تحقق مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران؛ یک پژوهش کیفی». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 9(1)، 31-70.
جمعی از نویسندگان (1383). مهدویت از منظر ولایت، اصفهان: حدیث راه عشق.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). ««راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(8)، 65-89.
چهرآزاد، سعید (1398). ««وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، 127-144.
چهرآزاد، سعید (1399). ««هویت ملی به مثابۀ قدرت نرم؛ اسلامیت، مدرنیتۀ غربی و تدوین سیاست خارجی ایران(1384-1392)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(1)، 41-75.
حدیث ولایت، ج 9.
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 247-269.
روح الامینی، محمود (1379). زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار، ج 5.
زمانی، سید رضا (1388). «آینده انقلاب اسلامی در اندیشه شهید مطهری»، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره 18.
زمانی، مصطفی (1390). «مبانی حاکم بر مهندسی تمدن نوین اسلامی ایرانی»، سال نخست، پیش شماره 3.
ساروخانی، باقر (1375). درآمدی بر دایرة المعارف اجتماعی، تهران: سازمان انتشارات کیهان، ج اول.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). ««راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس»، 5(4)، 29-45.
صحیفه امام خمینی، ج 16.
صحیفه امام خمینی، ج 17.
صحیفه امام خمینی، ج 19.
صحیفه امام خمینی، ج 21.
صحیفه امام خمینی، ج 7.
فتاحیان، محمد حسین (1399). «درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 51-72.
محمدی، محمدعلی (1399). «مؤلفه‌های نقش آفرین فرهنگ جهادی در تقویت مقاومت اسلامی در سپهر اندیشه آیت الله خامنه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 91-111.
مطهری، مرتضی (1368). پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، انتشارات صدرا.
منظمی‌تبار، جواد (1398). ««واکاوی مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های راهبردی نظام توسعۀ علمی و دانش کشور از دیدگاه مقام معظم رهبری(دامت برکاته)»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(3)، 89-114.
نصری، محسن (1387). ایران؛ دیروز، امروز، فردا، قم، دفتر نشر معارف.
ویل دورانت (1391). تاریخ تمدن، تهران: انتشارات بهنود.
هراتی، محمد جواد (1391). «سناریونویسی و آینده انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، شماره 3.
Snyder, Robert (1999), the US and Third World Revolutionary States; Understanding the Breakdown in Relations, international Studies, Quarterly
www.khamenei.ir