نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر، بزرگ ترین شهر منطقه شمال غرب ایران و مناطق آذری نشین بوده و مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می شود. جمعیت تبریز در سال 1390 خورشیدی بالغ بر 1٬494٬998 نفر بوده که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومه شهر به حدود 1٬8 میلیون نفر می رسد. توریسم یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی در عصر حاضر و یکی از محرکه های اصلی اقتصاد جهانی محسوب می شود. انعطاف پذیری و چشم انداز روشن و رشد سریع این صنعت توجهی جدی و برخورداری علمی برای بهره گیری از پتانسیل های آن را می طلبد. آذربایجان شرقی به جهت موقعیت جغرافیایی برتر و قرار گرفتن در مسیر جاده  ابریشم عامل پیوند دنیای غرب به شرق بوده است و از نظر موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در منطقه  مرزی کشور، از مزیت های مکانی وارتباطی ویژه ای نیز بهره مند است؛ آن چنان که مرکز آن شهر تبریز را دروازه  مشرق زمین خوانده اند. در ایران، تبریز به شهر اوّلین ها مشهور است؛ زیرا اولین مدرسه، اوّلین شهرداری، اوّلین چاپخانه، اوّلین شورای شهر و بسیاری از اولین ها در تبریز برپا شده است. قدمت زیاد تاریخ و تمدن در استان ما باعث شده است که آثار بدیعی از همه  دوره های تاریخی در آن دیده شود. تبریز به همراه بسیاری از شهرهای استان مانند مراغه، مرند، شبستر، میانه، و… آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی بی بدیلی در قلمرو ملی و جهان فراهم آورده است تا آن جا که بیش از ۱۴۰۰ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و از این نظر رتبه  دوم را در کشور داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

hgh

نویسنده [English]

  • Soroush Amiri

Associate Professor of Political Science, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran

چکیده [English]

yjjyjyj

کلیدواژه‌ها [English]

  • ytyt
ارمغان، سیروس (1386). توریسم و نقش آن در جغرافیا، اسلام شهر: انتشارات دانشگاه آزاداسلامی اسلام شهر.
 پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی (1385). گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران: سمت.
 ترکمن نیا، نعیمه و همکاران (1390). «ارزیابی گردشگری روستای کنگ با استفاده از مدل  SWOT »، فصلنامۀ گردشگری و چشم انداز آینده، سال 2، شماره 1.
 تقوایی، مسعود؛ مبارکی، امید(1388). «بررسی و تحلیل فضاهای توریستی شهر تبریز به منظور برنامه ریزی توریسم در آن»، فصلنامۀ جغرافیا و برنامه ریزی، سال 15، شماره 33 .
جباری، ولی(1389). شیعیان جمهوری آذربایجان، با راهنمایی محمود تقی زاده داوری، قم، انتشارات شیعه شناسی.
حبیبی، سید محسن (1375). از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تهران: دانشگاه تهران.
حیدری چیانه، رحیم (1389).مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت.
رضایی، محمدرضا و همکاران (1391). «برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT »، فصلنامۀ مدیریت بحران، شماره 1.
 زنگی آبادی، علی و همکاران (1391). «برنامه ریزی راهبردی، برای ساماندهی بازارهای سنتی ایران، مطالعۀ موردی؛ بازار سنتی»، فصلنامۀ مطالعات شهرهای ایرانی اسلامی، شماره 7.
 صیدانی، اسکندر؛ رستمی، شهین (1391). «سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی  فرهنگی توسعۀ گردشگری(نمونۀ موردی شهر کرمانشاه)»، فصلنامۀ برنامه ریزی فضایی، سال 2، شماره 3.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1387). حقوق بین­الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی و چهارم.
 فقیهی، ابوالحسن و دیگران (1382). زمینه‌های فرهنگی توسعه گردشگری، مجموعه مقالات سمینار بررسی سیاست ها و برنامه‌های توسعۀ گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 فلامکی، محمد منصور (1384). نوسازی و بهسازی شهری، تهران: سمت.
 قرخلو، مهدی (1385). جغرافیای جهانگردی و برنامه ریزی اوقات فراغت، تهران: جهاد دانشگاهی.
 کازس، ژرژ؛ فرانسوا، پوتیه (1382) جهانگردی شهری، ترجمۀ صلاح الدین محلاتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 کاظمی، مهدی (1382). «بررسی اثرات اقتصادی و فرهنگی توسعۀ جهانگردی از دیدگاه ساکنان»، فصلنامۀ مطالعات جهانگردی، شماره 3.
 کردوانی، پرویز؛ غفاری، ونوس (1390). «توریسم و رویکرد نوسازی در بافت های تاریخی شهری، نمونۀ موردی؛ اصفهان»، جغرافیای سرزمین، سال 8، شماره 30 .
 کردی، محمد (1381). رسالۀ کارشناسی ارشد، برنامه ریزی توریسم شهری با تأکید بر توسعۀ پایدار، نمونۀ موردی شهر تبریز.
لومسدن، لس(1381). بازاریابی گردشگری، ترجمۀ ابراهیم گوهریان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
مزیدی، احمد؛ مظفری، غلامعلی؛ مصطفوی، مجید (1391). «بررسی اقلیم گردشگری استان آذربایجان شرقی»، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
مهدی آبادی، شکوفه (1384). ارزیابی طرح های توسعۀ توریسم سایت تاریخی  طبیعی بیستون و ارائۀ راهکارهای آن، پایان نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا، استاد راهنما: بیژن رحمانی، دانشگاه آزاد واحد ملایر.
مؤمنی، مصطفی (1393). تبریز؛ جغرافیا، تاریخ، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ دوم .
اصغری، مریم و کلانتری، محسن (1391). گردشگری تبریز «فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردهای توسعه»، زنجان: نشر آذرکلک.
میرباقری، محمدرضا (1388). آذربایجان شرقی - زندگی فرهنگی، آذربایجان شرقی – تاریخ، تهران.
 نجفی، نجمه (1390). همایش گردشگری و توسعۀ پایدار، تیرماه، ظرفیت گردشگری بازارهای سنتی ایران و توسعۀ پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ولادیمیر مینورسکی (1389). تاریخ تبریز، ترجمه عبدالعلی کارنگ و به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تبریز: انتشارات آیدین، چاپ اول.
 یغفوری، حسین؛ آقائی، واحد (1390). «تحلیلی بر جاذبه‌های گردشگری شهری و نقش آن در تحول اقتصادی مورد نمونه»، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، آذرماه، دانشگاه فردوسی مشهد، اردبیل اقتصاد شهری ایران، آذرماه، دانشگاه فردوسی مشهد.
Aksoz, Ozan Emre and BAC, Dorin Paul (2012). The Importance of Urban Tourism for Hotel marketing Policies: the case of EskiShehir, Geo Journal of Tourism and Geo sites, year V No.1, Vol.9.
Baldwin, David (2002) “Power and International Relations”, Handbook of International Relations, London. Sage.
Barzegar, kayhan (2005) "Roots of the new Terrorism in the Middle east", National Interest, Vol.1, availabl at: www.usip.org.
Buzan, Barry (1996) Regions and Powers the structure, London, Cambridge university press.
Flemes, Daniel, Conceptualizing Regional Power in International relation, available, at: http//www.ideas repec.org.
Hass, Ernest (1964). Beyond the Nation, States Stanford, Stanford University press.
Hass, Ernest (1988). Economic and Pattern of Political integration projection about unity in Latin.
Holiday, Fred (1999). "Revolution and World Politics: the Rise and fall of the sixth great power”, Macmilan press.
International Tourism in the OIC Countries: Prospects and Challenges 2015
Organization of the Islamic Conference, 28 December 2015, http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=358.
Islamic Tourism Capital for 2016 Konya’ conference was held in Konya, Organization of the Islamic Conference, 4 March 2016, and http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1419.
Mcintosh, Robert. W, Goelder, Charles Rand Ritchie, R., Brent (1995). Tourism, Principles, Practices, philosophies; USA, John Wiley & Sons, Inc.
Mitrany, David, "A Working Peace System”, Chicago, Quadrangle, 1966.
Nasr, Vali (2004). Regional Implication of Shia revival in Iraq, The Washington quarterly, vol.27, n.39, summer.
Pedersen, Thomas (2001). “Cooperative Hegemony: power, Ideas, and Institutions in Regional Integration”, Islamic Studies.
Scott Noel and Cooper Chris (2010). Innovation for sustainable urban tourism: Some thoughts on best practice, Revista De Administracao Publica (RAP), Rio De Janeiro 44 (5): pp 1171-190.
Tabriz Named Capital of Islamic Tourism, Financial Tribune, Saturday, December 26, 2015, https://financialtribune.com/articles/travel/32815/tabriz-named-capital-of-islamic-tourism.
www.irandeserts.com