نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی : 4697-19395، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، پژوهشکده تاریخ معاصر، تهران، ایران

چکیده

یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است. این امر را می توان از بررسی سخنان امام خمینی، اصول قانون اساسی و مفاد سایر اسناد بالادستی مشاهده کرد. در همین راستا نیز نهادهای مختلفی جهت تحقق این امر تاسیس شده است. بر این اساس سئوال اصلی تحقیق براین مبنا قرار دارد که رویکرد و الگوی جمهوری اسلامی در قبال عدالت اجتماعی چگونه است؟  روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. فرضیه مقاله این است که محوریت عدالت اجتماعی در سیاست های جمهوری اسلامی و بویژه در بعد نهادی آن در قالب کمیته امداد بر محور عدالت توزیعی قرار دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست‌های دولت های پس از انقلاب و رویکرد اسناد بالادستی بصورت گزینشی از شاخصه‌های گوناگون عدالت اجتماعی و بر حمایت اقتصادی و توانبخشی گروه‌های آسیب‌پذیر استوار بوده است ولی با اینحال رویکرد کمیته امداد به عدالت اجتماعی به ویژه در طرح های همچون اشتغالزایی و فقرزدایی، همسو با دیدگاه امام خمینی بر عدالت توزیعی بر مبنای استحقاق، مشارکت در همکاری اجتماعی و خدمت به اجتماع توسط افراد استوار بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic of Iran’s Approach to Social Justice for the Poor and the Deprivileged through the Relief Foundation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Alam Chehreh 1
  • Seyyed Aatollah Sinaei 2
  • Seyyed Khodayar Mortazav Asl 3
  • Seyed Mostafa Taghavi Moghaddam 4

1 Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, PO Box 19395-4697, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Institute of Contemporary History, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the major objectives of the Islamic Revolution is to establish social justice, which can be inferred from the words of Imam Khomeini, constitutional principles and provisions of the upstream documents. In this connection, various bodies have been founded for materializing it. Thus, the main research question is: How is the Islamic Republic of Iran’s approach formed towards social justice? The methodology of the research is descriptive-analytical that falls under qualitative researches, as data are gathered through library sources. The article hypothesizes that the subject of social justice in the Islamic Republic’s policies, especially in its institutional aspects, is founded on the distributive justice through the Relief Foundation. Research results reveal that policies adopted by post-revolution administrations, as well as the upstream documents have selectively been based on various social justice indicators, which focused on economic protection and support for the vulnerable groups. However, the Relief Foundation’s approach to establishing social justice through such plans as employment and fighting poverty, consistent with the views of Imam Khomeini on distributive justice, was based on competence, collaboration in social plans, and serving the society.