نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و تبیین مشارکت سیاسی اجتماعی زنان به صورت مقایسه ای می پردازد. با این رویکرد، که زنان به عنوان فاعلان وگنشگران جامعه هستند، می توان اهداف عام وخاصی را برای مقاله درنظر گرفت، که از اصلی ترین اهداف این مقاله، پاسخ به پرسمان های مشارکت زنان است. توسعه مشارکت زنان و تحولات حاصل از آن در چند دهه گذشته پرسمان هایی را بازتولید کرده است. در این بررسی باروش کتابخانه ای و اسنادی و با رویکرد تحلیلی – توصیفی و استنتاجی تلاش شده پاسخ به پرسمان ها براساس گفتمان های موجود مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است، درقبل از انقلاب مشارکت سیاسی زنان در نتیجه گفتمان های ناشی از ستیز بین مشروطه و مشروعه (مشروطیت) یا بین سنت ومدرنیته (پهلوی) قرار داشت و در بعد از انقلاب نیز ستیز بین برابری و نابرابری حاکم می گردد. با توجه به تاثیر ایدئولوژی در معنا و مسیر گفتمان، با تغییر ایدئولوژی به ترتیبی که از گفتمان سنتی به مدرن وسپس سازندگی و تکنوکرات می رسیم، به تدریج آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی صورت گرفته و مشارکت با مطالبه گری جدی توام شده و تنوع مطالبات ایجاد می گردد و زمینه برای بازگشت به خویشتن خویش و آزادی درونی و نوآوری و خلاقیت فراهم می گردد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reproduction of the question of women's socio-political participation in the discourse of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Frank Saidy

Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

The present article examines and explains the socio-political participation of women in a comparative way. With this approach, that women are the actors and agents of society, general and specific goals can be considered for the article, which is one of the main goals of this article, answering questions about women's participation. The development of women's participation and the resulting developments over the past few decades have reproduced questions. In this study, using a library and documentary method and with an analytical-descriptive and inferential approach, the answers to the questions are tried to be analyzed based on the existing discourses. The results show that before the revolution, women's political participation was the result of discourses resulting from the conflict between the constitution and legitimacy (constitutionalism) or between tradition and modernity (Pahlavi), and after the revolution, the struggle between equality and inequality prevailed. Given the impact of ideology on the meaning and direction of discourse, with the change of ideology in the order from traditional to modern and then constructive and technocratic discourse, gradually more familiarity with citizenship rights and participation with serious demands and diversity of demands And provides the ground for a return to self and inner freedom and innovation and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questions
  • discourse
  • women
  • political participation
  • the Islamic Revolution