مدیر مسئول


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر ابراهیم کلانتری استادتمام گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی

 • ekalantariut.ac.ir

جانشین سردبیر


دکتر امیرعلی کتابی دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران

مدرسی انقلاب اسلامی

 • a.ketabiut.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر وحید آرایی دانش آموخته دکترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاستگذاری عمومی

 • vah.araeiiauctb.ac.ir

دبیر تحریریه


دکتر سعید چهرآزاد پژوهشگر فوق دکترا علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

 • chehrazad.saeedgmail.com

مدیر اجرایی


دکتر محمدصادق جلالی راد دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

مدیر داخلی


محمدرضا آبدار دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سیاستگذاری عمومی

 • abadar.mohammadrezagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم کلانتری استادتمام گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی

 • ekalantariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شمس الله مریجی استاد علوم اجتماعی، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.

علوم اجتماعی

 • marijibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

 • kh_sardarniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

روابط بین الملل

 • habib_shiraziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شیرخانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

علوم سیاسی

 • rooz1357gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید عباسی دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

روابط بین الملل

 • abbasiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز گودرزی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

روابط بین الملل

 • mahnazgoodarzi60gmail.com

ویراستار انگلیسی


حسین مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیک دانشگاه علم و فرهنگ

حقوق تجارت الکترونیک

 • husaynmuzaffarigmail.com