رهایی در اندیشه دکتر علی شریعتی (تحلیل تطبیقی روایت های مدرن از رهایی)
رهایی در اندیشه دکتر علی شریعتی (تحلیل تطبیقی روایت های مدرن از رهایی)

تورج رحمانی؛ رسول عربخانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 165-186

چکیده
  امروزه "رهایی" در عرصه های اجتماعی، سیاسی و معرفت شناختی تبدیل به یک گفتمان شده است. مفهوم رهایی از دوره ی مدرن به بعد و خصوصاً در دوره ی معاصر مورد توجّه جدی قرار گرفته و از اهمیّت بیشتری نسبت به دورۀ پیشامدرن ...  بیشتر