دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان

محمدرضا قنبری سلحشور؛ محمدمهدی بادامی؛ مهدی باقری آشنا

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 131-149

چکیده
  امروزه دیپلماسی فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین ابزارهایی است که دولتها در امور خارجی خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بکار می برند. بکارگیری مناسب و هوشمندانه دیپلماسی عمومی قدرت نرم کشورها را افزایش خواهد ...  بیشتر