بازخوانی شرایط فرهنگی و ساختاری در انقلاب (تحلیلی انتقادی بر رویکرد ساختار-کارگزار)
بازخوانی شرایط فرهنگی و ساختاری در انقلاب (تحلیلی انتقادی بر رویکرد ساختار-کارگزار)

تورج رحمانی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 289-302

چکیده
  امروزه تعدد وتکثر نظریه های انقلاب به حدی است که دسته بندی و فهم خود این نظریه ها به نوعی کار علمی تبدیل شده است. یک دسته بندی متداول از نظریه های انقلاب که ریشه در نظریه های جامعه شناختی دارد دوگانه‌ی ...  بیشتر
رهایی در اندیشه دکتر علی شریعتی (تحلیل تطبیقی روایت های مدرن از رهایی)
رهایی در اندیشه دکتر علی شریعتی (تحلیل تطبیقی روایت های مدرن از رهایی)

تورج رحمانی؛ رسول عربخانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 165-186

چکیده
  امروزه "رهایی" در عرصه های اجتماعی، سیاسی و معرفت شناختی تبدیل به یک گفتمان شده است. مفهوم رهایی از دوره ی مدرن به بعد و خصوصاً در دوره ی معاصر مورد توجّه جدی قرار گرفته و از اهمیّت بیشتری نسبت به دورۀ پیشامدرن ...  بیشتر