بررسی پیامدهای فرهنگی و تفکری تهاجم تمدنی غرب درایران بعد از انقلاب
بررسی پیامدهای فرهنگی و تفکری تهاجم تمدنی غرب درایران بعد از انقلاب

محمد ابوالفتحی؛ مینا نظری؛ سید سامر پور دانش

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 171-192

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی_تحلیلی و با ابزار فیش برداری کتابخانه ای به بررسی پیامدهای تمدن غربی بر ایرانیان پرداخته است. ارتباط متقابل تمدن غربی با فرهنگ و تفکر(جهان بینی) غربیان منجر گردید، تا مهمترین ...  بیشتر