ارائه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد شهر تهران
ارائه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد شهر تهران

فاطمه نوری؛ مهدی شریعتمداری؛ لطف الله عباسی سروک

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 199-225

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد تهران به روش کیفی از نوع نظریه مبنایی صورت گرفته است. پژوهشگر با استفاده از یک طرح کیفی به شناسایی مولفه‌های سازنده الگوی بومی ...  بیشتر