نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی و ارتباطات، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی زنان در بین اقوام استان گلستان و تبیین موانع جامعه شناختی آن پرداخته است. در این پژوهش با توجه به فرض‌های تحقیق جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار Spss-26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، میزان شاخص اجتماعی 57.98 درصد، فرهنگی 60.97 درصد، ساختاری 54.92 درصد، شخصیتی 53.51 درصد و میزان مشارکت اجتماعی نیز 26.39 درصد است. بنابراین مشخص است که میزان بعد فرهنگی بیش از سایر ابعاد است.

نتایج نشان داد چهار متغیر مستقل اصلی، به میزان 39 درصد با متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته‌اند 14 درصد تغییرات آن را پیش‌بینی کنند. همچنین مدل رگرسیونی نیز برازندگی لازم را دارا می‌باشد. اما مقادیر تأثیر نشان می‌دهد دو متغیر موانع فرهنگی به میزان 0.23 و موانع شخصیتی به میزان 0.21 بر مشارکت اجتماعی تأثیر گذار است. پس از چهار فرضیه دو مورد تأیید و دو مورد رد می‌شود. همچنین دو بعد موانع فرهنگی، به میزان 35 درصد با متغیر وابسته یعنی مشارکت اجتماعی رابطه دارند. از سوی دیگر توانسته‌اند 12 درصد تغییرات آن را پیش‌بینی کنند. همچنین بر اساس نتایج مشخص گردید صرفاً متغیر تحصیلات با مشارکت ارتباط دارد به طوریکه هرچه میزان تحصیلات افزایش می‌یابد، میزان مشارکت رسمی (0.22)، غیررسمی (0.24) و شاخص کل مشارکت (0.26) افزایش می‌ِیابد. متغیرهای سن و درآمد رابطه‌ای ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the status of women's social participation among the tribes of Golestan province and explaining its sociological barriers

نویسندگان [English]

  • marjan nouri 1
  • reza ali mohseni 2
  • gholamreza khosh far 3

1 PhD Student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Humanities and Social Sciences, Department of Sociology and Communication, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The present study examines the status of women's social participation among the tribes of Golestan province and explains its sociological barriers. In this study, according to the research hypotheses, Spss-26 software has been used for analysis at both levels of descriptive and inferential statistics. According to the research results, the social index is 57.98%, cultural 60.97%, structural 54.92%, personality 53.51% and social participation 26.39%. Therefore, it is clear that the cultural dimension is greater than other dimensions.

The results showed that the four main independent variables are 39% related to the dependent variable, ie social participation. On the other hand, they have been able to predict 14% of its changes. The regression model also has the necessary suitability. But the values ​​of impact show that the two variables of cultural barriers by 0.23 and personality barriers by 0.21 affect social participation. After four hypotheses, two are confirmed and two are rejected. Also, the two dimensions of cultural barriers are 35% related to the dependent variable, ie social participation. On the other hand, they have been able to predict 12% of its changes. Also, based on the results, it was found that only the education variable is related to participation, so that as the level of education increases, the amount of formal (0.22), informal (0.24) and total participation index (0.26) increases. Age and income variables are not related.