نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بدون تردید­ انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب قرن بیستم بوده است که توانسته تأثیرات گسترده­ای در سطح داخلی و بین­المللی برجای بگذارد. وجه تمایز آن با سایر انقلاب‌ها، در تأکید آن بر معنویت و ارزش‌های ملهم از دین اسلام بود، به نحوی که با تکیه بر قدرت فرهنگی منشعب از اسلام و احیای ارزش‌های اسلامی در یک شرایط بین­المللی و داخلی خاص توانست با بسیج همگانی به پیروزی برسد. بررسی علل انقلاب ها، همواره یکـی از‌ جذاب ترین موضوعات علوم‌ سیاسـی‌ و جامعه شناسی می باشد. تاکنون در خصـوص عـلـل وقوع انقلـاب اسـلامی ایران، دیدگاه هـای مـختلفی مطرح شده است. در ایـن پـژوهش قصد داریم نارضایتی ها و ناکامی اقشار مختلف جامعه در قالب محرومیت نسبی و همچنین ارتباطات مستقیم و غیر‌ مسـتقیم ارتـش و شـخص محمدرضا پهلوی، و تاثیراتی که این روابط بر بروز ناآرامی ها و نارضایتی ها داشته که پس از آن منجر به وقوع انقلاب شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes of the Islamic Revolution of Iran; Why and how

نویسندگان [English]

  • aziz Javanpour Heravi 1
  • seyed mohammadreza mousavi 2

1 Assistant Professor of Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 PhD Student in Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Undoubtedly, the Islamic Revolution of Iran has been the greatest revolution of the twentieth century, which has been able to have a wide range of effects both domestically and internationally. Its distinguishing feature from other revolutions was its emphasis on spirituality and values ​​inspired by the religion of Islam, so that by relying on the cultural power of Islam and reviving Islamic values ​​in a specific international and domestic context, it was able to win by mass mobilization. Reach. The study of the causes of revolutions has always been one of the most fascinating topics in political science and sociology. So far, different views have been put forward regarding the causes of the Islamic Revolution in Iran. In this study, we intend to express the dissatisfaction and failure of various sections of society in the form of relative deprivation, as well as direct and indirect communication between the army and the person of Mohammad Reza Pahlavi, and the effects of these relations on unrest and dissatisfaction that led to the revolution. Has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Pahlavi regime
  • relative deprivation
  • army
  • militarism