نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که مولفه ­های مردم ­سالاری دینی انقلاب اسلامی ایران چه نقشی در افزایش مشارکت سیاسی با تاکید بر دو مولفه حقوق مردم و حاکمیت قانون داشته است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه که مولفه­ های مردم­سالاری دینی انقلاب اسلامی همچون شناسایی حقوق مردم و حاکمیت قانون موجب افزایش مشارکت سیاسی مردم گردیده است، اما بین این مولفه ­ها در افزایش مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد، مورد واکاوی قرار می­‌گیرد. چارچوب نظری این پژوهش براساس ترکیبی از نظریه ­های غربی و اسلامی در خصوص نقش مولفه­ ها در افزایش مشارکت سیاسی شکل گرفته و در راستای این چارچوب، اطلاعات و داده­ها به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ­ای و اسنادی جمع­آوری و به شیوه توصیفی-تحلیلی، بررسی و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر یک از مولفه­های مردم­سالاری دینی انقلاب اسلامی به نحوی موجب افزایش مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی گردیده است، اما بین این مولفه­ ها در افزایش مشارکت سیاسی در دوره­های زمانی مختلف شدت و ضعف وجود داشته است. همچنین باید گفت که مولفه حقوق مردم بیشتر از مولفه حاکمیت قانون بر افزایش مشارکت سیاسی تاثیرگذار بوده است. با توجه به یافته­ها، می­توان نتیجه­گیری نمود که باید در خصوص متن قوانین، اقدامات بیشتری در جهت بهبود و ضعیت این مولفه­ ها صورت گیرد، چرا که این مولفه ­ها می توانند زمینه ­هایی را فراهم نمایند که موجب افزایش یا کاهش مشارکت سیاسی مردم گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the components of religious democracy of the Islamic Revolution in increasing political participation (identifying the rights of the people and the rule of law)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Khobpour 1
  • Mohammad Baqer Makramipour 2

1 PhD student in Regional Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD student in Political Science, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the present study, we seek to answer the question that what role did the components of religious democracy in the Islamic Revolution of Iran play in increasing political participation by emphasizing the two components of people's rights and the rule of law? In response to this question, the hypothesis that the components of religious democracy of the Islamic Revolution such as the recognition of people's rights and the rule of law have increased political participation, but there is a difference between these components in increasing political participation, is examined. The theoretical framework of this research is based on a combination of Western and Islamic theories about the role of components in increasing political participation. In line with this framework, information and data are collected qualitatively using library and documentary sources and descriptively. Analytically, reviewed and analyzed. The results showed that each of the components of the religious democracy of the Islamic Revolution has somehow increased political participation in the Islamic Republic, but between these components there has been intensity and weakness in increasing political participation in different periods. It should also be noted that the component of people's rights has been more effective in increasing political participation than the component of the rule of law. Based on the findings, it can be concluded that more measures should be taken to improve the status of these components regarding the text of the laws, because these components can provide grounds that increase or decrease the political participation of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious democracy
  • people's rights
  • rule of law
  • political participation