تأثیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تأثیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صارم شیراوند؛ ابوذر عمرانی؛ فرشته معبودی نژاد؛ ذوالفقار دیده دورا

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 141-167

چکیده
  درپی مجموعه تحریم­های اعمال شده توسط نظام سلطه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران،  امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی با تهدیدهایی مواجه شده است. مجموع شرایطی که در نتیجۀ تحریم‌ها به وجود آمده باعث ...  بیشتر