حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران
حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ اطهره نقدی نژاد

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 111-139

چکیده
  با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای ...  بیشتر