نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری
نظام سلطه در اندیشه و دیدگاه مقام معظم رهبری

دهشیری دهشیری؛ امیرحسین سلامت

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-68

چکیده
  مبارزه با نظام سلطه و استکبار از اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی بوده و هست. و شاید بتوان مهمترین دشمن این انقلاب را همین نظام سلطه دانست. آشنایی با ماهیت نظام سلطه و استکباری و ویژگیها و نحوه عملکرد ...  بیشتر