بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز
بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز

احسان کاظمی؛ محمدباقر مکرمی پور؛ امیرمهدی علیپور

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-27

چکیده
  دولت مطلقه رضا خان پی از بی نظمی ها و هرج و مرج های  دوران قاجاریه و مشکلاتی که در دوران مشروطه و پس از آن کشور را رو به جدایی طلبی و نا به سامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش می برد، سر برآورد، رضاخان ...  بیشتر