دگردیسی‌ قدرت سیاسی شیعیان عراق با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران
دگردیسی‌ قدرت سیاسی شیعیان عراق با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران

محمود علی پورگرجی؛ عبدالمجید سیفی؛ نادیا سامری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 103-119

چکیده
  با اینکه شیعیان بزرگ‌ترین گروه جمعیتی عراق را تشکیل می‌دهند، به دلیل سیاست‌های تمرکزگرایانه حزب بعث در انزوا و محرومیت بودند. رخداد انقلاب اسلامی ایران تأثیری عمیق در شیعیان عراق بر جای گذاشت؛ و سبب ...  بیشتر