روند عرفی شدن در ایران از دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی
روند عرفی شدن در ایران از دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی

علیرضا زارعی محمودآبادی؛ مهناز فرهمند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-102

چکیده
  بررسی قلمرو دین و نقش اجتماعی آن، از دیرباز در حوزه های مختلف علمی در کانون توجه بوده است. عرفی شدن یکی از مفاهیم مهم در عرصه جامعه شناسی دین است. برخی چنین استدلال می کنند که عرفی شدن آیندۀ  حتمیِ تمامی ...  بیشتر